Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
BÁO CÁO : Kết quả công tác tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị trong tháng 4/2020 (20.04.2020 15:23)
   
BÁO CÁO Kết quả đăng tải thông tin về tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên Trang thông tin điện tử tháng 4 năm 2020 (20.04.2020 15:19)
   
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng tháng 11/2019 (03.12.2019 09:56)
   
Kết quả tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị trong tháng 9/2019 (22.10.2019 09:07)
   
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin về tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo tháng 9/2019 (22.10.2019 09:02)
   
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin về tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 10/2019 (17.10.2019 16:36)
   
Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 10 (17.10.2019 15:52)
   
Báo cáo kết quả đăng tải thông tin về tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên trang thông tin điện tử tháng 8 năm 2019 (20.08.2019 09:14)
   
Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo tháng 8/2019 (20.08.2019 09:09)
   
Kết quả tiếp công dân của thủ trưởng đơn vị trong tháng 8/2019 (20.08.2019 09:06)