Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
Tin trong ngành nội vụ 03/11/2021

MỘT SỐ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT MỚI LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC CỦA NGÀNH NỘI VỤ ĐƯỢC BAN HÀNH TRONG NĂM 2021


1. NGHỊ ĐỊNH SỐ 13/2021/NĐ-CP NGÀY 01/03/2021 CỦA CHÍNH PHỦ;

2. NGHỊ ĐỊNH SỐ 17/2021/NĐ-CP NGÀY 09/03/2021 CỦA CHÍNH PHỦ;

3. NGHỊ ĐỊNH SỐ 89/2021/NĐ-CP NGÀY 18/10/2021 CỦA CHÍNH PHỦ;

4. THÔNG TƯ SỐ 06/2021/TT-BNV NGÀY 02/12/2021 CỦA BỘ NỘI VỤ;

5. THÔNG TƯ SỐ 01/2021/TT-BNV NGÀY 11/01/2021 CỦA BỘ NỘI VỤ;

6. THÔNG TƯ SỐ 02/2021/TT-BNV NGÀY11/6/2021 CỦA BỘ NỘI VỤ;

7. THÔNG TƯ SỐ 03/2021/TT-BNV NGÀY 29/6/2021 CỦA BỘ NỘI VỤ;

8. THÔNG TƯ SỐ 05/2021/TT-BNV NGÀY 25/8/2021 CỦA BỘ NỘI VỤ.


Xem danh sách chi tiết