Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 17/05/2024

KHẢO SÁT ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI SỰ PHỤC VỤ CỦA CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH ĐẮK NÔNG GIAI ĐOẠN 2024 - 2026


Nhằm đánh giá khách quan chất lượng phục vụ người dân của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, công khai, minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình theo các mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; ngày 14/5/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 314/KH-UBND Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2024 – 2026.

 

Ảnh: Người dân đến Bộ phận Một cửa giải quyết TTHC

Nội dung của Kế hoạch đo lường sự hài lòng của người dân được thực hiện đối với 03 khía cạnh: Nhận định, đánh giá của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; nhu cầu, mong đợi của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. Đối tượng khảo sát là cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách công, cung ứng dịch vụ hành chính công. Phạm vi khảo sát cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ trên cơ sở kết quả khảo sát, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong hoạt động cung ứng dịch vụ công để nâng cao sự hài lòng của người dân đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, đánh giá, báo cáo Bộ Nội vụ, UBND tỉnh về việc triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, chương trình, kế hoạch hành động khắc phục các tồn tại, nâng cao chất lượng phục vụ người dân của các cơ quan, đơn vị. Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về việc triển khai và kết quả triển khai đo lường sự hài lòng của người dân tới toàn thể CBCCVC, người dân, xã hội. Định kỳ nghiên cứu, rà soát, chỉnh sửa, bổ sung Phương pháp nhằm đảm bảo phù hợp với yêu cầu của thực tiễn, định hướng CCHC của Chính phủ.

Tin và ảnh: Võ Văn Tú – Phòng CCHC và VTLT, Sở Nội vụ