Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023 !
Thông BáoThứ 4, Ngày 02/01/2019, 09:55

Hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2018

 

 

Ngày 28 tháng 12 năm 2018, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 2259/SNV-VTLT về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ năm 2018. Nội dung Công văn 2259 như sau:


Thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BNV ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ, Sở Nội vụ hướng dẫn và đề nghị các cơ quan, đơn vị thống kê và báo cáo một số nội dung về công tác văn thư, lưu trữ như sau:


1. Báo cáo công tác văn thư, công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ


a) Các cơ quan, đơn vị thống kê, báo cáo số liệu theo biểu mẫu tại đây.


b) Cơ cấu bảng biểu trong file excel gồm có 15 Sheets, tương ứng với các biểu mẫu từ 0901.N/BNV-VTLT đến 0915.N/BNV-VTLT. Trong các biểu mẫu, phần đầu (gồm có số/ký hiệu biểu mẫu, tên biểu mẫu, năm báo cáo, ngày nhận báo cáo, tên cơ quan, đơn vị báo cáo, tên cơ quan, đơn vị nhận báo cáo), phần nội dung (bảng biểu có các tiêu chí thống kê, báo cáo) và phần kết thúc (gồm nơi ký, họ tên người ký, đóng dấu cơ quan, tổ chức).


Khi báo cáo, phần ngày nhận báo cáo các đơn vị để trống, chỉ ghi tên cơ quan, đơn vị báo cáo và tên cơ quan, đơn vị nhận báo cáo, ký, ghi rõ họ và tên của người lập biểu, ngày tháng năm lập biểu và ký, ghi rõ họ và tên của người có thẩm quyền của cơ quan, đơn vị báo cáo.


2. Các cấp cơ quan, tổ chức   


a) Đơn vị cấp I là các cơ quan, tổ chức ở cấp tỉnh gồm:


- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.


- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh; các tổ chức Hội có tính chất đặc thù cấp tỉnh; các doanh nghiệp nhà nước do Chủ tịch UBND tỉnh thành lập.


- Các cơ quan, tổ chức ngành dọc và các doanh nghiệp nhà nước; các công ty, đơn vị thành viên của các tổng công ty, tập đoàn kinh tế nhà nước trên địa bàn tỉnh được thành lập bởi các cơ quan, tổ chức cấp I, II ở Trung ương và do các cơ quan, tổ chức cấp I, II ở Trung ương trực tiếp quản lý, có chức năng phục vụ hoạt động quản lý của địa phương như: Cục Thống kê, Cục thuế, Cục Quản lý thị trường, Kho bạc nhà nước Đắk Nông, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Đắk Nông, Cục Thi hành án dân sự, Công an, Bộ chỉ huy quân sự, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Bưu điện tỉnh, Viễn thông - VNPT Đắk Nông, Điện lực - EVN Đắk Nông, Truyền tải điện Đắk Nông, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đắk Nông, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Đắk Nông, Viettel Đắk Nông - Chi nhánh Tập đoàn viễn thông quân đội.


b) Đơn vị cấp II bao gồm các cơ quan, tổ chức trực thuộc Sở, ban, ngành của tỉnh. Ví dụ: Ban, Quỹ, Chi cục, Trung tâm, Văn phòng …


c) Đơn vị cấp III gồm các cơ quan, tổ chức trực thuộc  các cơ quan, tổ chức cấp II. Ví dụ: Trung tâm, chi nhánh.


d) Đơn vị cấp IV (nếu có) gồm các cơ quan, tổ chức trực thuộc các cơ quan, tổ chức cấp III.


đ) Cấp huyện là các cơ quan, tổ chức thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, tổ chức ngành dọc được tổ chức ở cấp huyện, gồm: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức thuộc UBND huyện, thị xã; Tòa án nhân dân huyện, thị xã; Viện kiểm sát nhân dân huyện, thị xã; Công an huyện, thị xã; Ban chỉ huy quân sự huyện, thị xã; Chi cục thuế huyện, thị xã; Kho bạc nhà nước huyện; bảo hiểm xã hội huyện; Chi cục thi hành án dân sự huyện, thị xã; Chi cục thống kê huyện, thị xã; Đội quản lý thị trường; Bưu điện huyện, thị xã; Điện lực huyện, thị xã.


e) Cấp xã là Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.


3. Phương thức tổng hợp số liệu, báo cáo


a) Các cơ quan, tổ chức cấp I tổng hợp, thống kê số liệu của cơ quan, tổ chức mình và các cơ quan, tổ chức cấp II, III, IV gửi báo cáo và danh sách các cơ quan, tổ chức cấp II, III, IV (danh sách các cơ quan, tổ chức được chia thành nhóm ứng với từng cấp cơ quan,tổ chức) về Sở Nội vụ (thông qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) tổng hợp, đối chiếu số liệu.


Các cơ quan, tổ chức cấp I thuộc nhóm các cơ quan, tổ chức theo ngành dọc ở cấp tỉnh không tổng hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức ngành mình ở cấp huyện do các cơ quan, tổ chức này báo cáo về Phòng Nội vụ huyện, thị xã để tổng hợp chung của cấp huyện.
Để số liệu báo cáo được chính xác, các cơ quan, tổ chức cấp I thuộc tỉnh liệt kê danh mục các cơ quan, tổ chức cấp II, III và IV (nếu có) trực thuộc để đối chiếu và tổng hợp số liệu.   


b) Các cơ quan tổ chức cấp II tổng hợp, thống kê số liệu của cơ quan, tổ chức mình và các cơ quan, tổ chức cấp III, IV gửi báo cáo về cơ quan, tổ chức chủ quản cấp I.


c) Các cơ quan,tổ chức cấp III tổng hợp, thống kê số liệu của cơ quan, tổ chức mình và các cơ quan, tổ chức cấp IV (nếu có) gửi báo cáo về cơ quan, tổ chức chủ quản cấp II.


d) Cơ quan, tổ chức cấp IV (nếu có) thống kê, báo cáo số liệu của cơ quan, tổ chức mình về cơ quan chủ quản cấp III.


đ) Phòng Nội vụ tổng hợp số liệu của các cơ quan, tổ chức cập huyện ở Điểm đ, Khoản 2 Công văn này và cấp xã, gửi báo cáo có kèm theo danh sách các cơ quan, tổ chức về Sở Nội vụ (thông qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) để tổng hợp, đối chiếu số liệu.


Để số liệu báo cáo được chính xác, Phòng Nội vụ liệt kê danh mục các cơ quan, tổ chức cấp huyện, cấp xã để đối chiếu trong quá trình tổng hợp số liệu.   

4. Hình thức gửi báo cáo


a) Hình thức gửi báo cáo bằng văn bản giấy qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Văn thư của Sở Nội vụ, đồng thời gửi file điện tử (định dạng *.xls hoặc *.xlsx) trên hệ thống VNPT iOffice (đối với các cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của tỉnh) hoặc thông qua hộp thư điện tử công vụ tại địa chỉ vtlt.snv@daknong.gov.vn.


b) Đối với từng bảng biểu sau khi tổng hợp, các cơ quan, đơn vị chỉ in phần nội dung của bảng biểu, không in hướng dẫn dưới mỗi bảng biểu kèm theo. Thủ trưởng cơ quan, tổ chức ký xác nhận số liệu và đóng dấu, không cần kèm theo văn bản khác ngoài các bảng biểu báo cáo, trường hợp cần giải thích số liệu thì cơ quan, đơn vị ghi phía dưới bảng biểu và trước phần ký của thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Mỗi văn bản giấy phải được đóng dấu cơ quan và dấu giáp lai đầy đủ.


Tài liệu dùng để thống kê, báo cáo, các cơ quan, đơn vị lập thành hồ sơ để lưu trữ theo quy định.


5. Thời hạn gửi, nhận báo cáo


a) Đối với các cơ quan, tổ chức cấp I gửi về Sở Nội vụ: Chậm nhất đến 17 giờ 00, ngày 22 tháng 01 năm 2019.


b) Đối với cấp huyện, Phòng Nội vụ gửi về Sở Nội vụ: Chậm nhất đến 17 giờ 00, ngày 12 tháng 02 năm 2019.


c) Đối với cấp xã báo cáo theo yêu cầu của Phòng Nội vụ.


d) Đối với các cơ quan, tổ chức cấp II, III, IV báo cáo theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức cấp I.


Lưu ý: Các cơ quan, đơn vị báo cáo không đúng mẫu, số liệu không chính xác Sở Nội vụ sẽ gửi trả báo cáo, nếu hết thời hạn báo cáo như trên cơ quan, đơn vị không thực hiện báo cáo đúng với quy định thì xem như cơ quan, đơn vị không thực hiện chế độ báo cáo thống kê năm 2018.


Đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, thống kê. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ quan, đơn vị làm văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoặc liên hệ theo số điện thoại (0261) 3.545.768 để được hướng dẫn.


Tải biểu mẫu báo cáo thống kê tại đây./.


Minh Tuấn
 


Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 

  TIN ĐÃ ĐƯA

  Xem tiếp
  Xem theo ngày:
  Liên kết Website

  SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  3
  0
  7
  0
  9
  5
  4

  SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

  0
  0
  0
  0
  0
  1
  6