Skip Ribbon Commands
Skip to main content
LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

 

Trong khí thế hào hùng của những ngày Cách mạng tháng Tám lịch sử, với niềm phấn khởi, tự hào,cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Nội vụ nói chung và Sở Nội vụ Đắk Nông nói riêng có dịp ôn lại ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước,ngày thành lập ngành!

 


Cơ quan Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông


Ngược dòng lich sử,. Cách đây 73 năm, dưới sự lãnh đạo thiên tài của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhân dân ta đã nhất tề đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, làm nên cuộc cách mạng giải phóng kỳ diệu trong lịch sử dân tộc ta. Trong những ngày tháng Tám sục sôi ấy, Bộ Nội vụ đã được thành lập trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và đồng chí Võ Nguyên Giáp được cử làm Bộ trưởng đầu tiên. Từ đó đến nay, 73 năm đã trôi qua và ngày 28/8 đã trở thành ngày truyền thống vẻ vang của ngành Tổ chức nhà nước.


Ngay sau khi được thành lập, Bộ Nội vụ được phân công lãnh đạo, theo dõi hai lĩnh vực công tác chính là tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Trong suốt những năm kháng chiến chống Pháp, Bộ Nội vụ giữ trọng trách bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng như tham gia vào mọi công tác chống thù trong giặc ngoài. Năm 1953, ngành Công an tách khỏi Bộ Nội vụ nên chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ tập trung vào xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước. Sau năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đấu tranh thống nhất nước nhà, Bộ Nội vụ đã trực tiếp thực hiện nhiều công việc được giao như: xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan của Chính phủ, ban hành quy chế tổ chức của Bộ, ngành, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan giúp việc Ủy ban kháng chiến hành chính địa phương; xây dựng và quản lý chính quyền địa phương các cấp, thực hiện hợp nhất Ủy ban kháng chiến và Ủy ban hành chính từ cấp tỉnh đến cấp xã thành Ủy ban kháng chiến hành chính, quy định thành phần Ủy ban và quan hệ làm việc giữa Ủy ban các cấp, quy định việc tổ chức bộ máy, thủ tục thành lập, xác lập địa giới hành chính; xây dựng chế độ công chức, công vụ mới và quản lý cán bộ, công chức, xác định biên chế, quy định thể lệ tuyển dụng, tổ chức thi tuyển các ngạch công chức, giúp Chính phủ quản lý việc lập hội và quản lý hội, ngành Tổ chức nhà nước lần đầu tiên đã tổ chức thành công đợt thi tuyển công chức mới cho bộ máy Nhà nước dân chủ nhân dân.

 


Lãnh đạo Sở Nội vụ chụp hình lưu niệm cùng phụ nữ cơ quan nhân ngày 8/3/2018


Trong những năm 1960 – 1969, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới, trên cơ sở cơ cấu tổ chức của Chính phủ được quy định trong Hiến pháp 1959 và Nghị quyết của Quốc hội, vị trí, nhiệm vụ quyền hạn của Bộ Nội vụ được quy định mới, ngày 29/9/1961, Chính phủ ban hành Nghị định số 130/CP, theo đó: Bộ Nội vụ là cơ quan của Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm quản lý công tác tổ chức và dân chính theo đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước và công tác dân chính. Trong thời gian này, Bộ đã nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền ban hành Luật Tổ chức Hội đồng Chính phủ; trình Hội đồng Chính phủ ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách, chế độ, thể lệ và phê chuẩn thành lập các tổ chức thuộc thẩm quyền; về xây dựng và củng cố chính quyền địa phương các cấp; về quản lý địa giới các đơn vị hành chính; về chỉ đạo việc tổ chức bầu cử; quản lý Trường hành chính Trung ương; thống kê lực lượng cán bộ, công nhân viên hành chính sự nghiệp; quản lý biên chế các cơ quan thuộc khu vực nghiên cứu sản xuất, về các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sĩ; chỉ đạo thực hiện chính sách đối với Việt kiều về nước; quản lý công tác phòng cháy chữa cháy.


Năm 1973, công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước giành được nhiều thắng lợi quyết định. Trong bối cảnh đó, chuẩn bị cho một phương hướng chiến lược mới, chuẩn bị cho một Nhà nước thống nhất, trên cơ sở những chức năng, nhiệm vụ, công tác tổ chức cán bộ được chuyển từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng, ngày 20/02/1973 Hội đồng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29/CP thành lập Ban Tổ chức của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ quản lý công tác tổ chức, xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước trong tình hình nhiệm vụ mới. Ban Tổ chức của Chính phủ đảm nhiệm là cơ quan đầu mối của Chính phủ trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước.


Sau chiến thắng 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cán bộ, công chức ngành Tổ chức nhà nước, đầu mối là Ban Tổ chức của Chính phủ đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Chính phủ về tổ chức bộ máy nhà nước, công chức, công vụ trong thời kỳ mới. Năm 1990, sau 4 năm tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi phải tiến hành cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VI. Trong hoàn cảnh đó, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định quy định tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức của Chính phủ thành Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ. Ngày 30/9/1992, Nghị quyết kỳ họp thứ nhất Quốc hội khoá IX đã quyết định Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ là cơ quan ngang bộ. Sau đó, ngày 09/11/1994, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 181/CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ, theo đó Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; công chức, viên chức nhà nước; lập hội quần chúng và tổ chức phi chính phủ; phân vạch địa giới hành chính và công tác lưu trữ tài liệu quốc gia.


Ngày 05/8/2002, Nghị quyết số 02/2002/QH11 kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XI đã quyết định cơ cấu tổ chức Chính phủ nhiệm kỳ mới. Theo đó, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ được đổi tên thành Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước về dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Ngày 09/5/2003 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 45/2003/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.


Thực hiện Nghị quyết số 01/2007/QH12 ngày 31/7/2007 của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ Khoá XII, ngày 08/8/2007 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 08/NĐ-CP về việc chuyển Ban Thi đua, Khen thưởng Trung ương, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Cơ yếu Chính phủ vào Bộ Nội vụ. Ngày 31/8/2011 Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2011/NĐ-CP về việc chuyển giao Ban cơ yếu Chính phủ từ Bộ Nội vụ sang Bộ Quốc phòng.


Ngày 16/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các ngành, lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước; chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước; hội, tổ chức phi chính phủ; thi đua, khen thưởng; tôn giáo; văn thư, lưu trữ nhà nước; thanh niên và quản lý nhà nước đối với các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật. Tại Nghị định này, Học viện Hành chính Quốc gia được chuyển từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trở lại trực thuộc Bộ Nội vụ.


Trong giai đoạn này, Bộ Nội vụ đã tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, đặc biệt tập trung xây dựng các chế định về Chính phủ và Chính quyền địa phương. Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Luật Lưu trữ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức Chính quyền địa phương; chủ trì soạn thảo Luật về hội và Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đã tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 sau 10 năm thực hiện; trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đã tập trung xây dựng đầy đủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.


Có thể nói đó là những dấu mốc quan trọng trong quá trình 73 năm xây dựng và trưởng thành của Bộ và Ngành Nội vụ. Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó. Ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên to lớn, là niềm tự hào sâu sắc của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ, ngành Tổ chức nhà nước, “sinh ra cùng đất nước, lớn lên với nhân dân”…


Kỷ niệm lần thứ 73 ngày thành lập Ngành, chúng ta cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử  vẻ vang ấy để nâng cao ý thức trách nhiệm, bồi dưỡng tình cảm và ý chí để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tổ chức nhà nước quyết tâm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nỗ lực phấn đấu, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, của dân tộc ta trong giai đoạn cách mạng mới, xứng đáng với sự quan tâm, chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự hợp tác, giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương và sự tin cậy của nhân dân cả nước. Đó cũng chính là cách tốt nhất, có ý nghĩa nhất để chúng ta Kỷ niệm 73 năm ngày thành lập ngành Nội vụ; cũng là cách để tôn vinh và lan toả những điển hình tiên tiến của các tập thể và cá nhân trong toàn ngành chúng ta.


Đắk Nông là tỉnh mới của Tây Nguyên được thành lập gần 15 năm. Sở Nội vụ tỉnh Đăk Nông được thành lập tại Quyết định số: 02/QĐ-UBND ngày 01/01/2004 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Nông ký. Những ngày đầu thành lập tỉnh với vô vàn khó khăn, gian khổ, từ địa bàn đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác,…..Nhân sự ban đầu cũng ít ỏi, biên chế của Sở chỉ có 11 đồng chí, Chi bộ cơ sở có 09 đảng viên. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, đồng lòng của cả tập thể và đặc biệt là sự lãnh đạo tài ba, có tâm của Lãnh đạo sở, Sở đã hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.Trong những năm qua, Sở Nội vụ tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Bộ Nội vụ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh giao; có nhiều sáng kiến, giải pháp góp phần chung vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.


Ghi nhận những thành tích đã đạt được của tập thể Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông trong thời gian qua, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tặng thưởng nhiều: Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba, Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ…Các đơn vị và cá thuộc Sở cũng được tặng thưởng nhiều Huân chương lao động, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều hình thức khen thưởng cao quý khác…


Tiếp nối những thành quả đã đạt được và truyền thống vẻ vang của ngành ,vận dụng những bài học kinh nghiệm lịch sử, Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông tiếp tục vươn lên, củng cố và hoàn thiện tổ chức; rèn luyện đạo đức, nâng cao năng lực của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng chính quyền nhà nước vững mạnh, viết tiếp trang sử truyền thống vẻ vang của Ngành.


Chúng ta tin tưởng rằng, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, với nguồn sức mạnh vô địch từ nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, giúp đỡ của các Bộ, ngành, địa phương và sự ủng hộ của nhân dân cả nước, với sức mạnh truyền thống vẻ vang của mình, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tổ chức nhà nước nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, vững bước trên những bước đường phát triển mới của Ngành, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
0
9
4
6

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
1
3