Skip Ribbon Commands
Skip to main content
1. Đồng chí Đoàn Văn Quỳnh
                        H1.jpg
                        Họ và tên: Đoàn Văn Quỳnh
                        Chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ
                        Email: quynhdv.snv@daknong.gov.vn
 
Chủ tài khoản, phụ trách chung, chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Sở Nội vụ. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Công tác cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện; cán bộ, công cấp xã, cán bộ không chuyên trách; Công tác Thanh tra, kiểm tra.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Thi đua Khen thưởng.
 
2. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường

                         H2.jpg
                    Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hường
                    Chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ
                    Email: huongntt.snv@daknong.gov.vn
 
 
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Văn phòng Sở; Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Công tác pháp chế; Phụ trách trang tin điện tử của Sở; Khoa học công nghệ; Công tác đối ngoại.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Chi cục Văn thư Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ lịch sử.
3. Đồng chí Lê Quy

                         H3.jpg
                          Họ và tên: Lê Quy
                          Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ
                          Email: quyl.snv@daknong.gov.vn
 
Phụ trách các lĩnh vực: Cải cách hành chính; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Vị trí việc làm; Công tác thanh niên; Xây dựng chính quyền, địa giới hành chính. Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ nhất.
 
4. Đồng chí Đoàn Văn Tân

                           H4.jpg
                          Họ và tên: Đoàn Văn Tân
                          Chức vụ: Phó Giám đốc Sở Nội vụ
                          Email: tandv.snv@daknong.gov.vn
 
Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực: Tổ chức, biên chế; Công tác Hội và Tổ chức phi chính phủ; Chế độ chính sách tiền lương.
Trực tiếp chỉ đạo, điều hành công tác của Ban Tôn giáo.
 
 
Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
7
1
0
0
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1