Skip Ribbon Commands
Skip to main content


Ban Giám đốc Sở Nội vụ: Có 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.


Đoàn Văn Quỳnh, Giám đốc Sở Nội vụ.jpg
Đoàn Văn Quỳnh - Giám đốc Sở

 

Lê Quy - Phó Giám đốc Sở

 

Đoàn Văn Tân - Phó Giám đốc Sở

 

Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Giám đốc Sở

 

Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc: Sở Nội vụ có 06 phòng chuyên môn và 03 đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:

Các phòng chuyên môn thuộc Sở Nội vụ:

- Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ.

- Phòng Công chức, viên chức;

- Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

- Phòng Cải cách hành chính;

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở.

Các phòng chuyên môn có trưởng phòng và không quá 02 phó trưởng phòng.

Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ:

- Ban Thi đua - Khen thưởng;

- Ban Tôn giáo;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Số lượng các phòng chuyên môn thuộc Ban Thi đua - khen thưởng và Ban Tôn giáo là không quá 03 phòng. Đổi với Chi cục Văn thư - Lưu trữ có không qua 02 phòng chuyên môn. Căn cứ vào khối lượng công việc thực tê và chỉ tiêu biên chế công chức được giao, người đứng đầu cơ quan trực thuộc Sở có thể bố trí cấp phó kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng chuyên môn của cơ quan trực thuộc Sở cho phù hợp.

Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ:

- Trung tâm Lưu trữ lịch sử: Trung tâm Lưu trữ lịch sử có Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và các viên chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

Các đơn vị trực thuộc Sở có tư cách pháp nhân, có tài khoản và con dấu riêng giúp Giám đồc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ; đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan Trung ương thuộc Bộ Nội vụ.

 

Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
0
5
0
5
5
2

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
1