Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 14/05/2024

Đắk Nông tiếp tục tạo chuyển biến lề lối làm việc của chính quyền các cấp


Mới đây, Chính quyền Đắk nông ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 nhằm tiếp tục tạo chuyển biến lề lối làm việc của chính quyền các cấp từ quản lý hành chính sang phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân ngày càng hài lòng về tinh thần và thái độ phục vụ của đội ngũ CBCCVC tỉnh Đắk Nông trong giải quyết TTHC 

Đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra

Cụ thể, ngày 04/5/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười ký Quyết định số 537/QĐ – BCĐCCHC ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC), tỉnh Đắk Nông đặt mục tiêu nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác CCHC của các thành viên Ban Chỉ đạo CCHC; tạo bước đột phá trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuyển đổi số năm 2024; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông, nâng cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến.

Tiếp tục cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PAR INDEX); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) ; Chỉ số Chuyển đổi số (DTI); Chỉ số về sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) và Chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trong năm 2024.

Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả theo Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ; Nghị quyết tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCHC tỉnh Đắk Nông đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch CCHC tỉnh Đắk Nông năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười yêu cầu: “Các thành viên Ban Chỉ đạo xác định rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% nhiệm vụ đề ra; chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai các nhiệm vụ”.

Ngoài ra, giao Sở Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, đôn đốc các thành viên Ban Chỉ đạo và các đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả tình hình thực hiện, kịp thời đề xuất với UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo những vấn đề phát sinh, vướng mắc để xem xét, chỉ đạo.

Cán bộ chuyên môn Sở Nội vụ hướng dẫn cách sử dụng và chấm điểm CCHC trên phần mềm

 

Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tổ chức công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá và đề xuất các giải pháp để cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI. Tham mưu, đề xuất tổ chức hoặc chủ trì tổ chức các cuộc họp định kỳ, đột xuất của Ban Chỉ đạo; chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo.

Người đứng đầu chính quyền cũng yêu cầu thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC năm 2024 thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của đơn vị, địa phương mình. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo về các lĩnh vực, nhiệm vụ được phân công.

Trên cơ sở Kế hoạch, cụ thể hóa đối với các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai thực hiện đối với nhiệm vụ đã được phân công. Tập trung đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành; bám sát các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ CCHC đã đề ra. Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Trưởng Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh những đột phá, sáng kiến, cách làm mới thuộc phạm vi quản lý.

Phối hợp tổ chức kiểm tra theo Quyết định số 432/QĐ-UBND ngày 12/4/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành công tác CCHC và các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

"Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm báo cáo tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công (lồng ghép nội dung vào báo cáo CCHC định kỳ) và gửi về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh (Sở Nội vụ) tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định” Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười yêu cầu rõ.

Tạo bước đột phá trong CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Nhìn nhận về Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Đắk Nông, bà nguyễn Thị Thu Hường, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Đắk Nông khẳng định: Căn cứ vào nội dung triển khai các hoạt động của Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh năm 2024, Sở sẽ quyết tâm thực hiện có hiệu quả 8 nội dung cơ bản yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười.

Trong đó, Sở và thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị có liên quan sẽ tổ chức kiểm tra liên ngành công tác CCHC và các Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện thông tin, tuyên truyền CCHC; Tổ chức phân tích, đánh giá Chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI năm 2023; Chỉ số PCI năm 2023; Chỉ số DTI năm 2023; Chỉ số PGI năm 2023; xây dựng Kế hoạch cải thiện, nâng cao các chỉ số trong năm 2024.

Nâng cao chất lượng thẩm định; chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo hệ thống văn bản pháp luật của địa phương được đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp, khả thi và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương kịp thời tham mưu ban hành các văn bản quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Tường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tich nước tăng cường nguồn lực và bố trí kinh phí cho công tác tư pháp.

Chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan dến lĩnh vực quản lý nhà nước của các sở, ngành để kịp thời phát hiện và tham mưu xử lý các quy định pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn, gây khó khăn, kìm hãm sự phát triển kinh tế - xã hội, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới theo quy định pháp luật.

“Ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp” bà Hường nhấn mạnh.

Cùng với đó, Sở sẽ phối hợp các thành viên Ban Chỉ đạo, cơ quan, đơn vị có liên quan đổi mới tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật, tập trung vào lĩnh vực đuợc xác định là trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; triển khai có hiệu quả Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024.

Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, cũng cố niềm tin của Nhân dân.

Đặc biệt, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao về cải cách TTHC, cắt giảm quy định kinh doanh, đổi mới toàn diện việc giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cấp chính quyền bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa cải cách TTHC với chuyển đổi số theo Nghị quyết số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ.

Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 781/KH-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh. Thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích…

Khuyến khích, bảo vệ cán bộ sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, chất lượng thực thi công vụ, cải thiện chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật, cũng cố niềm tin của Nhân dân.

Theo dõi, đôn đốc thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 1553/QĐ-UBND ngày  17/11/2023 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông năm 2024; Tiếp tục thực hiện việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết TTHC; rà soát chuẩn hóa, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai theo hướng cắt giảm tối thiểu 20% thông tin phải khai báo trên cơ sở tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa…

Nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền giảm phí, lệ phí trong trường hợp thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện. Thực hiện công khai các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp… Định kỳ hàng tháng công khai danh sách cơ quan, tổ chức, cá nhân chậm muộn trong giải quyết TTHC, dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Duy trì tích hợp, kết nối và chia sẽ dữ liệu dân cư với Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ xác thực chia sẽ thông tin công dân khi thực hiện TTHC… Tập trung nguồn lực triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/11/2022 của Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tổ chức triển khai Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2024…

“Thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 02/02/2024 của UBND tỉnh triển khai các nhiệm vụ chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024. Kiểm tra chấn chỉnh việc tiếp nhận, giải quyết TTHC đất đai cho người dân, tổ chức, đề xuất các giải pháp nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ công lĩnh vực đất đai” bà Hường cho hay./.

Nguồn: Nguyễn Minh - Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp

Link: https://diendandoanhnghiep.vn/dak-nong-tiep-tuc-tao-chuyen-bien-le-loi-lam-viec-cua-chinh-quyen-cac-cap-263109.html