Liên kết Website

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
9
1
2
7
6
7

SỐ LƯỢT ĐANG ONLINE

0
0
0
0
0
0
2
cải cách hành chính văn thư lưu trưc 29/02/2024

Đắk Nông công bố Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện (Chỉ số SIPAS) trên địa bàn tỉnh năm 2023


Căn cứ Quyết định số 2248/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) tỉnh năm 2023; Kế hoạch số 466/KH-SNV ngày 21/8/2023 của Sở Nội vụ về Khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh Đắk nông năm 2023. Sau khi phối hợp với đơn vị độc lập tổ chức khảo sát, phân tích, đánh giá kết quả, ngày 25/12/2023 Sở Nội vụ ban hành Báo cáo số 367/BC-SNV về Kết quả khảo sát đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Đối tượng được lấy ý kiến khảo sát là người dân đại diện cho hộ gia đình có độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và hiện đang cư trú (có hộ khẩu thường trú) tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn 08 huyện, thành phố trong thời gian thực hiện khảo sát ý kiến. Phạm vi khảo sát gồm địa bàn 08 huyện/thành phố trên địa bàn tỉnh. Mỗi huyện, thành phố chọn 03 xã, mỗi xã chọn 2 thôn. Chọn mẫu khảo sát được thực hiện theo phương pháp chọn ngẫu nhiên. Tổng số 1000 mẫu khảo sát.

Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện năm 2023 được tổng hợp từ mức độ hài lòng của người dân đối với việc ban hành, tổ chức thực hiện chính sách và mức độ hài lòng của người dân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công. 06 nhóm dịch vụ công cơ bản, thiết yếu được lựa chọn gồm: Giáo dục phổ thông; khám, chữa bệnh; trật tự, an toàn xã hội; giao thông đường bộ; nước sinh hoạt; điện sinh hoạt.

Kết quả cụ thể:

- Chỉ số hài lòng lĩnh vực ban hành, tổ chức thực hiện chính sách nói chung của 08 huyện, thành phố đạt 75,4% (Việc cung cấp thông tin về chính sách cho người dân của CQNN đạt 74,72%; Cơ hội tham gia của người dân vào quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách đạt 75,19%; Chất lượng chính sách đạt 75,49% và Kết quả, tác động của chính sách đạt 76,21%). Tỷ lệ chênh lệch giữa huyện cao nhất và huyện thấp nhất là 10,28%. Huyện có chỉ số hài lòng lĩnh vực này cao nhất là Đắk Song đạt 79,67%; huyện thấp nhất là Đắk Mil đạt 69,38%.

- Chỉ số hài lòng lĩnh vực cung ứng dịch vụ hành chính công nói chung của 08 huyện, thành phố đạt 76,22% (Tiếp cận dịch vụ đạt 76,12%; Thủ tục hành chính đạt 76,21%; Công chức trực tiếp giải quyết công việc đạt 78,48%; Kết quả dịch vụ đạt 76,53%; Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị đạt 75,77%). Tỷ lệ chênh lệch giữa huyện cao nhất và huyện thấp nhất là 11,16%. Huyện có chỉ số hài lòng lĩnh vực này cao nhất là Đắk Song đạt 81,87%; huyện thấp nhất là Đắk Mil đạt 70,71%.

 

Kết quả đo lường cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện nói chung năm 2023 là 75,81%. Tỷ lệ chênh lệch giữa huyện cao nhất và huyện thấp nhất là 10,72%. Huyện có chỉ số hài lòng cao nhất là Đắk Song đạt 80,77%; huyện thấp nhất là Đắk Mil đạt 70,05%.

 

Biểu đồ: Mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện năm 2023

 

Năm 2023 là năm đầu tiên triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thông qua việc ban hành, tổ chức thực hiện các chính sách quan trọng có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của người dân. Kết quả đo lường cho thấy mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng 08 nhóm chính sách vẫn ở mức chưa cao: Chính sách về an sinh xã hội phù hợp đạt 72,5%; Chính sách trật tự, an toàn xã hội phù hợp đạt 72,4%; Chính sách về giáo dục phổ thông phù hợp đạt 71,9%; Chính sách về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương phù hợp đạt 68,5% ; Chính sách về khám chữa bệnh phù hợp đạt 67,8%; Chính sách về điện phù hợp đạt 67,4%; Chính sách về giao thông đường bộ phù hợp đạt 67,1%; Chính sách về nước sinh hoạt phù hợp đạt 60,7%. Từ kết quả đo lường cho thấy để mang lại chất lượng cuộc sống tốt hơn, sự hài lòng cao hơn cho người dân thì chính quyền địa phương cần quan tâm, tập trung ưu tiên nâng cao chất lượng các chính sách quan trọng; đặc biệt các chính sách có kết quả mức độ hài lòng thấp như chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, chính sách về khám chữa bệnh, chính sách về điện, chính sách về giao thông đường bộ, chính sách về nước sinh hoạt.

Bên cạnh đó, để thực hiện tốt hơn trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước đối với người dân trong hoạt động xây dựng, tổ chức thực hiện các chính sách, các cơ quan nhà nước cần thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, giải thích chính sách cho người dân một cách kịp thời, dễ tiếp cận, dễ hiểu, dễ sử dụng (thực hiện qua các phương tiện thông tin đại chúng; qua các cuộc họp, sinh hoạt tại khu dân cư, các hình thức trực tuyến,…). Cung cấp thông tin, giải thích chính sách để người dân có thể giám sát, phản hồi ý kiến về chính sách, giúp chính sách ngày càng phù hợp, đáp ứng được nhu cầu, mong đợi của người dân.

Qua kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ người dân hài lòng về 5 yếu tố được đánh giá của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương khá đồng đều, tuy nhiên chưa ở mức cao (đạt 76,22%). Vẫn còn tình trạng người dân chưa hài lòng: Tiếp cận dịch vụ tỷ lệ chưa hài lòng là 9,2%; Thủ tục hành chính tỷ lệ chưa hài lòng là 10,6%; Công chức trực tiếp giải quyết công việc tỷ lệ chưa hài lòng là 10,4%; Kết quả dịch vụ tỷ lệ chưa hài lòng là 6,8%; Cơ quan nhà nước tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân tỷ lệ chưa hài lòng là 9,8%.

Sau khi có kết quả khảo sát, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung đề xuất, kiến nghị của Sở Nội vụ tại Báo cáo nêu trên./.

Thái Thị Hoài - Phòng CCHC & VTLT, Sở Nội vụ