Skip Ribbon Commands
Skip to main content

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI SỞ NỘI VỤ

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại di động

Điện thoại cố định

Email

I. BAN GIÁM ĐỐC

1

Đoàn Văn Quỳnh

Giám đốc Sở

0913.421.059

3.678.787

quynhdv.snv@daknong.gov.vn

2

Nguyễn Thị Thu Hường

Phó Giám đốc Sở

0914.142.958

3.544.282

huongntt.snv@daknong.gov.vn

3

Lê Quy

Phó Giám đốc Sở

0913.436.747

3,544,272

quyl.snv@daknong.gov.vn

4

Đoàn Văn Tân

Phó Giám đốc Sở

0903.501.382

3.545.863

tandv.snv@daknong.gov.vn

II. VĂN PHÒNG SỞ

5

Lê Đức Hùng

Quyền Chánh VP

0975.450.598

3.544.131

hungld.snv@daknong.gov.vn

6

Đặng Ngọc Quang

Phó Chánh VP

0935.852.185

3.544.131

quangdn.snv@daknong.gov.vn

7

Lâm Phương Nhung

Phó Chánh VP

0941052727

3.544.131

nhunglp.snv@daknong.gov.vn

III. PHÒNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

8

Bùi Hiếu

Trưởng phòng

0949.835.777

3.544.422

hieub.snv@daknong.gov.vn

9

Trần Văn Công

Phó phòng

0916.822.979

3.544.422

congtv.snv@daknong.gov.vn

10

Lê Thị Mùi

Phó phòng

0912.483.434

3.544.422

muilt.snv@daknong.gov.vn

IV. PHÒNG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

11

Nguyễn Thị Hiệp

Trưởng phòng

0913.388.787

3.545.420

hiepnt.snv@daknong.gov.vn

12

Bùi Văn Cường

Phó phòng

0915.590.235

3.545.420

cuongbv.snv@daknong.gov.vn

V. PHÒNG XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN VÀ CÔNG TÁC THANH NIÊN

13

Khổng Xuân Dũng

Trưởng phòng

0905.133.115

3.544.489

dungkx.snv@daknong.gov.vn

14

Đường Duy Chinh

Phó phòng

0935.968.333

3.544.489

chinhdd.snv@daknong.gov.vn

15

Trần Cao Cường

Phó phòng

0942.497.279

3.544.489

cuongtc.snv@daknong.gov.vn

VI. PHÒNG TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ VÀ TỔ CHỨC CHÍNH PHỦ

16

Lê Xuân Tuấn

Trưởng phòng

0905.257.676

3.541.818

tuanlx.snv@daknong.gov.vn

17

Lê Xuân Thuận

Phó phòng

0977.153.106

3.541.818

thuanlx.snv@daknong.gov.vn

18

Trương Thị Quỳnh Trâm

Phó phòng

0935.484.608

3.541.818

tramttq.snv@daknong.gov.vn

VII. THANH TRA SỞ

19

Nguyễn Văn Điệp

Quyền Chánh Thanh tra

0973.993.377

3.545.862

diepnv.snv@daknong.gov.vn

20

Lê Thanh Đạm

Phó Chánh Thanh tra

0886.395.999

3.545.862

damlt.snv@daknong.gov.vn

VIII. BAN TÔN GIÁO

21

Lê Trung Trường Vũ

Trưởng Ban

0905.104.142

3.548.104

vultt.snv@daknong.gov.vn

22

Nguyễn Nam Nhật

Phó Ban Tôn giáo

0935.669.626

3.548.104

nhatnn.snv@daknong.gov.vn

23

Bùi Văn Tâm

Phó Ban Tôn giáo

0905.600.821

3.548.104

tambv.snv@daknong.gov.vn

IX. BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

24

Nguyễn Đình Đính

Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng

0913 561 679

3.549.096

dinhnd.snv@daknong.gov.vn

25

Lê Công Bằng

Phó Ban Thi đua – Khen thưởng

0949.234.379

3.549.096

banglc.snv@daknong.gov.vn

26

Phạm Đặng Quang

Phó Ban Thi đua – Khen thưởng

0903.557.475

3.549.096

quangpd.snv@daknong.gov.vn

X. CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

27

Nguyễn Tiến Chương

Quyền Chi cục trưởng

0984826277

3.545.768

chuongnt.snv@daknong.gov.vn

28

Nguyễn Thị Sen

Chi cục Phó

0908.407.205

3.545.768

sennt.snv@daknong.gov.vn

XI. TRUNG TÂM LƯU TRỮ LỊCH SỬ

29

Trần Hà Nam

Giám đốc

0905.909.606

3.545.768

namth.snv@daknong.gov.vn

30

Lê Thị Tư Hạnh

Phó Giám đốc

0914.248.479

3.545.768

hanhltt.snv@daknong.gov.vn